adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

subsidie Natura 2000/PAS

Wat  
Deze subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:
1.    het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen
2.    het uitvoeren van Natura 2000-maatregelen
3.    de inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Het heeft als doel ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof, wat schadelijk is voor de natuur. Vergunningverlening voor economische activiteiten wordt daarom belemmerd. In de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen. Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen en agrarische ondernemers passen hun bedrijfsvoering aan. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Waar
Provincie Noord-Brabant

Wie
Ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden 

Wanneer
Subsidieaanvragen worden ingediend van 3 maart 2017 tot en met 15 december 2017.

Hoeveel
+    De hoogte van de subsidie zoals hierboven bedoeld bij 1. en 2. bedraagt 100%
      van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.000.
+    De hoogte van de subsidie zoals hierboven bedoeld bij 3. bedraagt maximaal
      € 20.000 per hectare.
+    Wanneer de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de subsidie niet
      verstrekt.

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
+    de uit te voeren maatregelen zijn opgenomen in een
      Natura 2000-(ontwerp)beheerplan of PAS-gebiedsanalyse
+    de maatregelen worden beschreven in een projectplan
+    in het projectplan wordt beschreven hoe de maatregelen worden gemonitord

Overige voorwaarden en meer informatie over deze subsidie vindt u hier

 Wilt u meer informatie over subsidies of wilt u geassisteerd worden bij het indienen van een aanvraag? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450161.

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten