adviseurs voor natuuren buitengebied

0492 450 161

Wet natuurbescherming

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming (wn). Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie en bescherming van natuur. 

Soortbescherming
Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; het ‘nee, tenzij-principe’. De Wet natuurbescherming kent de volgende drie categorieën beschermde soorten:
1.    Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens
       het beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn, §3.1 wn.
2.    Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV
       onderdeel a, het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I,
       voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland
       bevindt, §3.2 wn.
3.    ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt
       bescherming behoeven, §3.3 wn.wet natuurbeschermingDe drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing. In de figuur zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven.

In het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het noodzakelijk vooraf te onderzoeken welke beschermde soorten aanwezig zijn en welke effecten de activiteit hier mogelijk op heeft. Vaak is onderzoek in de vorm van een quickscan flora en fauna afdoende om te bepalen of een vrijstelling geldt, gewerkt kan worden volgens een gedragscode of dat een ontheffing moet worden aangevraagd. Indien een ontheffing noodzakelijk is of wanneer een quickscan onvoldoende duidelijkheid geeft, is aanvullend ecologisch onderzoek nodig.  

Staro Natuur en Buitengebied
Staro Natuur en Buitengebied begeleidt en adviseert u op een onafhankelijke praktische wijze. Ook voor onderzoek met betrekking tot de Wet natuurbescherming kunt u bij ons terecht.

Wilt u advies over uw project ten aanzien van de Wet natuurbescherming direct offerte aanvragen? Mail dan naar eric@starobv.nl of bel 0492 - 450 161. 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten