Herinrichting Parkbos Louterbloemen

Opdracht

Parkbos Louterbloemen is een historisch parkbos gelegen binnen een bedrijventerrein in het zeehavengebied van Dordrecht. Het is gesticht als buitenplaats rond 1854  en ecologisch gezien een van de meest waardevolle gebieden van Dordrecht mede vanwege de Stinzenflora. Om deze reden heeft het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) tot doel dit gebied te ontwikkelen door de ecologische en recreatieve kwaliteiten van het park te versterken en er een uitnodigend wandelpark van te maken. Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft Staro Natuur en Buitengebied opdracht gegeven een inrichtingsplan, bestek/uitvoeringsplan en beheerplan te schrijven voor de herinrichting van Parkbos Louterbloemen.

Aanpak

Voor de totstandkoming van de visie en het ontwerp heeft een beknopte bureaustudie plaatsgevonden, hoofdzakelijk gericht op de ecologie en cultuurhistorische waarden van het gebied. Daarnaast heeft een locatiebezoek plaatsgevonden waarbij: de baggerdiepte is gemeten, bestaand groen en voorzieningen zijn geïnventariseerd en aanwezige zichtlijnen en structuur van het gebied zijn onderzocht.

Er is een visie opgesteld die is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit is besproken met de betrokken partijen: HbR, Gemeente Dordrecht en Klankbordgroep Louterbloemen.  

Het voorlopig ontwerp is uitgewerkt tot definitief ontwerp op basis waarvan een goede kostenraming en besteksvorming kan plaatsvinden. Na het vaststellen van het definitieve plan is Staro begonnen met het opstellen van het uitvoeringsplan, waarin de maatregelen om de gewenste inrichting te realiseren tot in detail worden beschreven. Om rekening te houden met flora en fauna tijdens de uitvoering wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Resultaat 

Op dit moment is Staro Natuur en Buitengebied bezig de laatste hand te leggen aan het uitvoeringsplan. Dit bestaat uit een werkbeschrijving dat de lijn van het reeds opgestelde projectplan volgt en waarin helder wordt omschreven wat de kwantiteit en kwaliteit van het werk moet zijn en wie wat levert en regelt. Voor de locatiebepaling van de uit te voeren posten worden GIS-kaarten opgesteld. Na uitvoering zal een aantrekkelijke en veilige buitenruimte zijn ontstaan waarbij de ecologische, historische en recreatieve kwaliteiten van het gebied goed tot uitdrukking komen. 

Om ervoor te zorgen dat het aangelegde en herstelde parkbos de komende jaren behouden blijft en zelfs nog mooier wordt, is een beheerplan opgesteld. In dit beheerplan wordt het gewenste beheer omschreven met een bijhorende frequentie en tijdsaanduiding. Dit beheerplan zal de leidraad vormen voor de beheerders van Parkbos Louterbloemen.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf