Beheerplan Krabbebossen en Vloeiweide

Opdracht

Ten zuidwesten van Breda ligt het 295 hectare grote bos- en natuurgebied Krabbebossen & Vloeiweide. Dit gebied is in bezit bij het Brabants Landschap en Staro kreeg opdracht om de verouderde beheerplannen te vernieuwen. De opdracht bestond uit het integreren van de gebieden Krabbebossen en Vloeiweide in één plan.

Aanpak

Voor de invulling van het beheerplan zijn we op zoek gegaan naar antwoord op de drie kernvragen: ‘Wat hebben we? Wat willen we? En hoe kunnen we dat bereiken?’. Het doel was een helder inzicht te geven in het beheer van de komende periode. Het beheer diende in lijn te worden gebracht met het provinciaal subsidiestelsel natuur en landschap. De uitdaging vormde de grote verscheidenheid aan beheertypen die het gebied rijk is. Krabbebossen & Vloeiweide ligt op de flanken van een beekdal en bestaat uit bosgebied en graslanden met veel kleine landschapselementen.

Door middel van veldbezoeken, literatuurstudie en overleg met beheerders werden de wensen en behoeften van het gebied duidelijk. Veel onderzoekgegevens waren beschikbaar, zoals bodemonderzoeken, SNL-monitoringen en inventarisaties van flora en fauna door diverse vrijwilligersgroepen. Staro ordende deze gegevens en gebruikte het voor de beschrijving van soortmaatregelen en van de potenties van het gebied. Het gebied heeft een geschiedenis als landgoed. Daarom kwam ook het beheer van cultuurhistorische elementen aan de orde. Zoals bijvoorbeeld oude lanen, een boomgaard of grensafbakeningen.

Resultaat

Het beheerplan bestaat nu uit een bruikbare leidraad voor het beheer van de komende jaren. Staro illustreerde het plan met overzichtelijke kaarten, zoals bijvoorbeeld een veldnamenkaart.

Vergelijkbare projecten

leaf