Beheervisie Rucphense bossen

Opdracht

Het bezit van de Rucphense bossen is verspreid over een groot aantal eigenaren. Naast een aantal grote eigenaren zoals Defensie, de gemeente en de eigenaar van Landgoed Jachthuis Schijf is het gebied in handen van vele particulieren die vaak slechts een kleine snipper bos bezitten. Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd een beheervisie op te stellen voor dit eigendom.

Aanpak

Staro heeft een beheervisie geschreven die de basis vormt voor de communicatie over het beheer van het Rucphense bos. Natuurmonumenten gebruikt samen met de gemeente Rucphen deze beheervisie om de gezamenlijke eigenaren van de Rucphense bossen voor te lichten over de mogelijkheden een natuurlijker bos te ontwikkelen. Deze visie gaat uit van:

  • het versterken van de verbindingen met andere natuurgebieden
  • het versterken van het natuurgebied door inliggende landbouwgronden om te vormen naar natuur
  • het verbinden van heideterreintjes door de aanleg van corridors
  • het versterken van de biodiversiteit door de inzet van geïntegreerd bosbeheer

Bij het bosbeheer spelen de volgende items een belangrijke rol:

  • de ontwikkeling van natuurlijke bosranden
  • de verhoging van het aandeel inheems loofhout
  • de verhoging van het aandeel dood hout
  • het ontwikkelen van een gevarieerde bosstructuur en aantrekkelijk bosbeeld

Resultaat

Hopelijk gaan de komende jaren veel eigenaren aan de slag om de Rucphense bossen verder te ontwikkelen tot een gebied met hoge natuurwaarden en waar het aantrekkelijk is om te recreëren. 

Vergelijkbare projecten

leaf