Bosbeheerplan gemeente Heerlen

Opdracht

De bossen van de gemeente Heerlen liggen sterk verspreid. Ze hebben een sterk uiteenlopend karakter. Het beheer van de bossen is jarenlang in het groenbeheer meegenomen. Maatregelen die het functioneren van de bossen versterken zijn achterwege gebleven. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een beheerplan te schrijven.

Aanpak

Het bosbeheerplan is opgesteld door antwoord te geven op de vragen:

  • Wat heb ik?
  • Wat wil ik?
  • Hoe kan ik dat bereiken?

Allereerst is grondig onderzocht welke bossen eigendom zijn van de gemeente. De bestaande kaarten vertoonden gebreken. Tijdens de daarop volgende bosinventarisatie zijn veel kenmerken van de bosopstanden vastgelegd en is de functie bepaald. Sommige delen zijn belangrijk voor beleving en hebben een parkachtig karakter. Andere delen hebben een ecologische functie. Aan de hand van de inventarisatiegegevens zijn streefbeelden opgesteld. Het beheerplan bevat maatregelen die sturing geven richting het streefbeeld. Tot slot zijn kosten voor het beheer begroot.

Resultaat

Voor het eerst sinds lange tijd heeft de gemeente Heerlen een bosbeheerplan. Hierin zijn vanuit de functies maatregelen toebedeeld aan de verschillende opstanden. Vanaf nu kan er weer gestuurd worden op kwaliteit!

Vergelijkbare projecten

leaf