Broedvrij houden Beerdam/Hudsonhaven

Opdracht

Om de bodem van de Hudsonhaven te beschermen worden op de bodem kraagstukken gelegd. Deze kraagstukken worden op het droge van de Beerdam samengesteld. Van Oord heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd een advies te schrijven over de noodzaak en de eventuele aanpak de werklocatie op de Beerdam broedvrij te houden. Doel van dit advies is om conflicten met broedende vogels in beeld te brengen en te voorkomen dat de werkzaamheden op de Beerdam conflicteren met de natuurwetgeving.

Aanpak

Eerst is een bureaustudie uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten binnen de planlocatie. Uit de broedvogelmonitoring van Havenbedrijf Rotterdam NV (Staro Natuur en Buitengebied 2013) blijken op het terrein de volgende vogels te broeden: bergeend, zilvermeeuw, grauwe gans, kievit, scholekster, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, visdief, witte kwikstaart, zwarte roodstaart. De projectlocatie betreft een meeuwenkolonie waar circa 100 broedparen zijn aangetroffen in voorgaande jaren. Het is daarom zeer aannemelijk dat komende periode ook vogels een poging tot broeden zullen doen. Op basis hiervan heeft Staro geadviseerd het terrein broedvrij te houden zodat voorkomen wordt dat vogels zich binnen het werkgebied gaan vestigen. Zodra de eerste vogels in het gebied aanwezig zijn en territoria gaan verkennen, is verstoring van de vogels noodzakelijk om binding aan een territorium op deze locatie te voorkomen.

Resultaat

Het plangebied is gedurende een periode van 5 weken intensief broedvrij houden door de methode ‘persoon met hond’, gecombineerd met de inzet van roofvogels op stok. In deze periode werd op werkdagen 2 uur per dag een persoon met hond ingezet en werd in de weekenden het terrein drie keer bezocht. De persoon met hond heeft roofvogels in het gebied geplaatst die tussen de terreinbezoeken een vogelwerend effect hadden. Een keer per week heeft ecologisch toezicht plaatsgevonden op het broedvrij houden. Daarbij zijn bevindingen vastgelegd in een Online Registratiesysteem. 

Vergelijkbare projecten

leaf