adviseurs voor natuuren buitengebied

EVZ Goorloop-noord

Opdracht
De gemeente Helmond werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan het realiseren van een aantal Ecologische verbindingszones (EVZ’s). Een daarvan betreft de Goorloop-noord. Binnen het traject van Goorloop-noord worden ook delen van de Stiphoutseloop en de Schevelingseloop heringericht. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de eerder opgestelde visie om te zetten in een concreet inrichtingsplan en bestek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en het waterschap. 

Aanpak
Om de benodigde gegevens te verzamelen heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden en zijn verschillende zaken ingemeten. Aan de hand van verkregen informatie vanuit de gemeente en het waterschap zijn dwarsprofielen getekend en is een uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de doelsoorten kamsalamander, kleine en grote modderkruiper en drijvende waterweegbreeOm rekening te houden met flora en fauna tijdens de uitvoering is als bijlage bij het uitvoeringsplan een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Resultaat
Ten behoeve van beekherstel aan de Goorloop wordt de stroomsnelheid door het aanpassen van de oevers en het aanbrengen van houtclusters en stobben vergroot. Naast realisatie van gewenste stroomsnelheid met de bijbehorende dynamiek ontstaat door het beekherstel grotere diversiteit in biotopen en een gevarieerdere vegetatie. Het herinrichten van de Stiphoutseloop en Schevenlingseloop met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en opschonen van poelen biedt niet alleen plaatselijk kansen aan de flora en fauna maar draagt ook bij aan aan het goed ecologisch functioneren van de Goorloop.

Heeft u vragen, wilt u advies over ecologische verbindingszones of direct een offerte aanvragen? Mail dan naar erik@starobv.nl of bel 0492 – 450 161

 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten