Blessen en houtoogst defensie

Opdracht

Ieder jaar blest Staro Natuur en Buitengebied diverse terreinen voor Defensie. Dit varieert van de grotere oefenterreinen als Weerter- en Budelerbergen en de Oirschotsche heide tot kleinere terreinen en vliegvelden. Defensie streeft naar een natuurlijker bos met voornamelijk inheemse soorten en een gevarieerde bosstructuur.

Aanpak

De wensen van Defensie zijn helder vertaald in een blesinstructie. Met deze blesinstructie en onze vakkennis worden de dunningen en dunningspaden gemarkeerd. Soms zijn er specifieke eisen die verband houden met veiligheid op bivakterreinen en brandveiligheid. In andere gevallen wordt met het blessen specifiek gelet op de ontwikkeling van het habitat van vogelrichtlijnsoorten als nachtzwaluw, roodborsttapuit en boomleeuwerik. Binnen de Weerter- en Budelerbergen is dit succesvol gebleken. Na het blessen worden de gegevens verwerkt tot heldere lijsten waarin per opstand de verwachte houtopbrengst is weergegeven. Deze lijsten worden gebruikt bij de latere verkoop.

Resultaat

Jaarlijks wordt tussen de 100 en 200 hectare geblest. De gebleste bomen worden geteld en per soort wordt de gemiddelde diameter en hoogte genoteerd. Met deze gegevens wordt het te oogsten volume bepaald. De blesser noteert tevens alle zaken die van belang zijn voor ecologie en recreatie. Deze gegevens worden gebruikt voor de werkinstructie voor de houthandelaar en de Gedragscode Bosbeheer. In veel terreinen is een flinke verbetering van de bosstructuur en het functioneren van het bos duidelijk waar te nemen.

Vergelijkbare projecten

leaf