Ecologische begeleiding Bossche Broek

Opdracht

Ten zuiden van ’s-Hertogenbosch ligt de Bossche Broek, een open en nat natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is onderdeel van een groter Natura 2000-gebied. Deze natuur heeft te lijden onder stikstofdepositie. De provincie Noord-Brabant moet op grond van de habitatrichtlijn zorg dragen voor de instandhouding van deze habitatgebieden. Dit wordt gedaan via het Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarin herstelmaatregelen zijn opgenomen gericht op het ontwikkelen van nieuwe natuur en behouden van bestaande natuur.

In het Bossche Broek zijn zogeheten PAS-maatregelen zoals maaien, struweel verwijderen en baggeren of herprofileren van watergangen uitgevoerd. Daarnaast zijn duikers gelegd en stuwen gebouwd. Hiermee hoopt Staatsbosbeheer kwelwater beter vast te houden en het zure regenwater sneller af te kunnen voeren. Staro Natuur en Buitengebied is vanuit aannemer Van Beers Hoogeloon gevraagd om een ecologisch werkprotocol te schrijven en de werkzaamheden ecologisch te begeleiden.

Aanpak

Voor elke maatregel uit het ecologisch werkprotocol zijn verplichtingen benoemd. Dit zijn de volgende punten:

  • Negatieve effecten op (mogelijk) aanwezige beschermde soorten (vissen, vogels, kleine marters, das, amfibieën, vleermuizen en planten) voorkomen
  • De verspreiding van (invasieve) exoten voorkomen
  • De bodemdruk beperken

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Staro tijdens een Toolbox medewerkers geattendeerd op de relevante punten in het ecologisch werkprotocol. Daarnaast heeft de ecoloog de uitvoeringswerkzaamheden begeleidt en zijn locaties met hoge ecologische waarden gemarkeerd voor behoud. Dit is gedaan in overleg met de aannemer en de directievoerder vanuit Staatsbosbeheer.

Resultaat

Uiteindelijk zijn negatieve effecten op beschermde soorten voorkomen en is verspreiding van invasieve exoten tegengegaan. Dassen- en vossenholen zijn gemarkeerd en locaties met grote waternavel (invasieve exoot) zijn uitgerasterd. Het opschonen van sloten is uitgevoerd onder ecologische begeleiding vanuit Staro, waarbij onder andere grote modderkruipers en kroeskarpers afgevangen zijn en (elders) uitgezet. Daarnaast zijn de sloten slechts gedeeltelijk gemaaid om voldoende geschikt habitat voor beschermde soorten te behouden en de bereikbaarheid van de sloten voor snoek te voorkomen. Locaties met krabbenscheer zijn hierbij overgeslagen. 

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

Freek Derks

Adviseur ontwerp en realisatie
leaf