EVZ Goorloop-noord

Opdracht

De gemeente Helmond werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan het realiseren van een aantal Ecologische verbindingszones (EVZ’s). Een daarvan betreft de Goorloop-noord. Binnen het traject van Goorloop-noord worden ook delen van de Stiphoutseloop en de Schevelingseloop heringericht. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de eerder opgestelde visie om te zetten in een concreet inrichtingsplan en bestek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en het waterschap. 

Aanpak

Om de benodigde gegevens te verzamelen heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden en zijn verschillende zaken ingemeten. Aan de hand van verkregen informatie vanuit de gemeente en het waterschap zijn dwarsprofielen getekend en is een uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de doelsoorten kamsalamander, kleine en grote modderkruiper en drijvende waterweegbree. Om rekening te houden met flora en fauna tijdens de uitvoering is een ecologisch werkprotocol opgesteld.

Resultaat

De stroomsnelheid in de Goorloop is door het aanpassen van de oevers en het aanbrengen van houtclusters en stobben vergroot. Naast realisatie van gewenste stroomsnelheid met de bijbehorende dynamiek ontstaat door het beekherstel grotere diversiteit in biotopen en een gevarieerdere vegetatie.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf