EVZ Goorloop-zuid

Opdracht

De gemeente Helmond werkt samen met Waterschap Aa en Maas aan het realiseren van een aantal Ecologische verbindingszones (EVZ’s). Een daarvan betreft Goorloop-zuid. De gemeente heeft Staro Natuur en Buitengebied gevraagd de eerder opgestelde visie om te zetten in een concreet inrichtingsplan en bestek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente en het waterschap. 

Aanpak

Om de benodigde gegevens te verzamelen heeft een veldinventarisatie plaatsgevonden en zijn verschillende zaken ingemeten. Aan de hand van verkregen informatie vanuit de gemeente en het waterschap zijn dwarsprofielen getekend en is een uitvoeringsplan opgesteld. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de doelsoorten kamsalamander, kleine en grote modderkruiper en drijvende waterweegbree. Om rekening te houden met flora en fauna tijdens de uitvoering is als bijlage bij het uitvoeringsplan een ecologisch werkprotocol opgesteld. Aangezien Goorloop-zuid deels door een park loopt is ook gekeken naar de mogelijkheden voor recreatie.

Resultaat

Ten behoeve van beekherstel aan de Goorloop wordt de stroomsnelheid door het aanpassen van de oevers en het aanbrengen van houtclusters en stobben vergroot. Er zijn poelen aangelegd en op twee stukken zijn meanders aangebracht en is de loop deels gedempt. Naast realisatie van gewenste stroomsnelheid met de bijbehorende dynamiek ontstaat door deze maatregelen grotere diversiteit in biotopen en een gevarieerdere vegetatie wat gunstig is voor flora en fauna. Met betrekking tot recreatie zijn in het park Ganzewinkel natuurlijke speelaanleidingen voor kinderen aangelegd. Er zijn boomstammen over de loop gelegd en zwerfkeien zijn aangebracht als stapstenen.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf