Natuurwaardenkaart gemeente Gennep

Opdracht

Gemeente Gennep heeft bijzondere natuurgebieden binnen haar eigendom waar beschermde soorten leven. Maar juist ook op plaatsen waar je het minder verwacht komen beschermde flora en fauna voor. Vleermuizen en huismussen vinden bijvoorbeeld vooral in het stedelijk gebied hun thuis. 

Bij het uitvoeren van beheer en ruimtelijke ontwikkelingen moet de gemeente rekening houden met die beschermde flora en fauna en dus met de Wet natuurbescherming. Wanneer ze de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld hebben, kunnen ze goede afwegingen maken. Daarom voert Staro Natuur en Buitengebied een nulmeting flora en fauna uit en wordt op basis daarvan een natuurwaardenkaart opgesteld voor de gemeente.

Aanpak

Om een compleet beeld te kunnen verkrijgen van de beschikbare gegevens over beschermde flora en fauna binnen de gemeente Gennep worden verschillende partijen benaderd voor het verstrekken van natuurgegevens binnen de gemeente; nulmeting. Vanuit de nulmeting wordt op basis van aanwezige terreintypen de natuurwaardenkaart opgesteld.

Resultaat

De natuurwaardenkaart die wordt opgeleverd bestaat uit een GIS-bestand met daarin alle relevante informatie betreft de huidige kennis van beschermde en bijzondere soorten die voorkomen in Gennep. Ook wordt een aantal themakaarten met informatie over beschermde soort(groepen) als pdf aangeleverd. De kaarten kunnen via de website van de gemeente geraadpleegd worden.

De komende jaren wordt de natuurwaardenkaart up-to-date gehouden door Staro. Hiervoor worden ook de nodige inventarisaties in het veld uitgevoerd om ontbrekende gegevens aan te vullen.

Vergelijkbare projecten

leaf