Uitvoering PAS Limburg

Opdracht
Door de Provinciale Eenheid (PE) Limburg van Staatsbosbeheer (SBB) zijn twee medewerkers van Staro voor minimaal één jaar ingehuurd. Deze werknemers gaan aan de slag als projectondersteuners / directievoerders bij de uitvoering van de PAS-maatregelen in diverse Natura 2000-gebieden in Limburg. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan herstelmaatregelen. Hiermee wordt de natuur bestendiger gemaakt tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen.

Aanpak
Het eerste jaar zijn bij SBB-Limburg grote PAS-projecten uitgevoerd in het Bergerbos in de Maasduinen, de Meinweg en het Leudal. Het gaat in alle gevallen om het terugdringen van de effecten van te hoge stikstofdeposities. De medewerkers van Staro bereidden de werkzaamheden voor, verzorgden de aanbestedingen en zorgden voor de directievoering tijdens de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de geselecteerde aannemers. Daarbij zijn inventarisaties uitgevoerd en de ecologische begeleiding verzorgd volgens gedragscodes en ecologische werkprotocollen. Ook zorgt Staro voor een goede communicatie en samenwerking met vrijwilligers en onderzoekers.

Resultaat
In het Bergerbos heeft habitatherstel van venoevers en heide plaatsgevonden door het verwijderen van opslag en door te plaggen. Aanwezige bijzondere vegetatie en habitats zijn daarbij ontzien en behouden.

In Zuid-Limburg is veel opslag verwijderd op kalkgrasland en is vegetatie verwijderd uit kalksteengroeves. Ook zijn gedeeltes van bosranden teruggezet om de overgangen van bos naar open landschap glooiender te laten verlopen.  

In de Meinweg zijn gebieden vergrast als gevolg van de stikstofdepositie. Door het verwijderen van opslag en gedeelten te plaggen is het gebied weer geschikt gemaakt voor natte heide.

In het Leudal wordt het donkere naaldbos richting klimaatbestendiger loofbos gestuurd door de aanplant van duurzaam loofhout, ten gunste van de strooiselverbetering. In het bijzondere beekdallandschap zijn exoten verwijderd; Japanse duizendknoop, Canadese kornoelje en douglasspirea. Ook zijn hellingveentjes met gagel vrijgezet van wilg, berk en braam. Om de bodem te ontzien is gewerkt met speciale machines met lage bodemdruk.

Vergelijkbare projecten

leaf