Beheer landschapselementen

Veel landschapselementen hebben een belangrijke historische en landschappelijke betekenis. Het behoud en beheer van deze elementen is alleen om deze redenen al van groot belang. Daarnaast hebben landschapselementen een belangrijke ecologische betekenis. Ze zijn leefgebied voor veel soorten en spelen een belangrijke rol voor migratie en verspreiding van soorten en de verbinding van natuurgebieden. Veel landschapselementen zijn verdwenen, bijvoorbeeld in periodes van ruilverkaveling.

Wat we voor u kunnen betekenen
Bij Staro Natuur en Buitengebied beheren we landschapselementen in samenhang met hun omgeving. Waar mogelijk leggen herstellen we vervallen of verloren gegane elementen. Het gaat nadrukkelijke niet alleen om poelen, hagen, singels en houtwallen. Ook minder zichtbare elementen zoals oude perceelsgrenzen, (kerk)paden en molenpaden verdienen de aandacht en tekenen het landschap en de historische context.

Projecten

leaf