Vleermuisprotocol

Vanwege de complexe levenswijze van vleermuizen is de onderzoeksmethode naar deze dieren vastgelegd in een onderzoeksprotocol; het vleermuisprotocol. Dit protocol is opgesteld in een samenwerking tussen het Netwerk Groene Bureaus, de Dienst Landelijk Gebied, de Zoogdiervereniging en de Gegevensautoriteit Natuur.

Het vleermuisprotocol heeft tot doel het belang van de functies van gebieden voor soorten vleermuizen effectief en efficiënt vast te stellen voor de Wet natuurbescherming. Het is een hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers en de beoordelaars van vleermuisonderzoek om te bepalen wat een juridisch redelijke onderzoeksinspanning is voor een specifieke locatie.

Het protocol bundelt de bestaande kennis over onder meer de beste veldcondities, de perioden voor onderzoek, het aantal en de duur van veldbezoek. Het protocol geeft aan onder welke condities aanwezige vleermuizen het best kunnen worden waargenomen.

Het toepassen van het protocol geeft grote mate van zekerheid op twee punten: 

  • Bevoegd gezag verlangt geen aanvullend inventarisatieonderzoek bij een (pro forma) ontheffingsaanvraag.
  • Een onderzoek houdt stand in een eventuele juridische procedure.

Wat we voor u kunnen betekenen
Staro Natuur en Buitengebied kan uw projecten op het gebied van natuurwetgeving en vleermuizen deskundig en professioneel begeleiden. Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van vleermuisonderzoek en eventueel daaruit voortkomende vervolgstappen. Onze ecologen kunnen op maat adviseren wat voor uw project de beste en meest praktische aanpak is. 

Projecten

Meer weten?

Ivar Vleut

Ecoloog (vleermuisspecialist)
leaf