Impuls Ruigeplaatbos Hoogvliet

Opdracht
Ten behoeve van de aanleg van de Vondelingenwarmteleiding door het Ruigteplaatbos in Rotterdam gaat het gebied deels op de schop. De nieuwe leiding wordt geplaatst in de bestaande zaksloot. De aanleg van de Vondelingenwarmteleiding met bijbehorende boscompensatie, biedt kans dit gebied een impuls te geven.

Het is de wens van Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam om de kwaliteit van het park te versterken en een uitnodigende wandelroute te maken. Aan Staro Natuur en Buitengebied is gevraagd hiervoor een inrichtingplan te schrijven. Om tot de gewenste inrichting te komen maakt Staro een inrichtingsplan met werkbeschrijving, uitvoeringstekeningen, kostenraming, visualisaties & presentatie. Daarnaast voeren we de directie bij uitvoering.

Aanpak
Op basis van door de gemeente en het havenbedrijf aangeleverde gegevens en een beknopte bureaustudie is een ontwerpschets gemaakt. Hierin wordt een deel van de benodigde boscompensatie meegenomen en wordt een wandelpad ingepast dat aansluit op de reeds aanwezige padenstructuur. Daarbij is aandacht voor een nieuwe zaksloot om de waterhuishouding op orde te houden. Het schetsontwerp met soortenlijst van de beplanting is voorgelegd aan het havenbedrijf en de gemeente waarna het is uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Resultaat
Het definitieve ontwerp resulteert na het opstellen van een werkomschrijving en kostenraming in de uitvoering van het werk waarbij Staro voor het onderdeel groen de directievoering verzorgt. Om belanghebbenden een beeld te geven van de toekomstplannen zijn impressiebeelden gemaakt van het eindbeeld bestaande uit visualisaties, dwarsprofielen en een overzichtsposter met inrichtingstekening en sfeerbeelden. Deze overzichtsposter wordt toegelicht op een informatieavond. 

Klik hier om de poster te bekijken.

Vergelijkbare projecten

Meer weten?

leaf