LandArt en LandMark Einderheide

Opdracht
Aan de aanleg van de nieuwe 80 km verbinding ‘Grenscorridor N69’ is een gebiedsimpuls gekoppeld, onder andere voor het gebied Einderheide. De gemeente Bergeijk is op zoek naar een goede uitwerking van de Gebiedsimpuls Einderheide en wil tot een gedegen en breed gedragen plan op hoofdlijnen komen. De opgave van de gemeente is helder; een belangrijke stap gezet in voorbereiding van de Gebiedsimpuls Einderheide, waarbinnen ook aandacht is voor de Molenstraat en de versterking van het natuurnetwerk in de gemeente door de aanleg van de EVZ.

Aanpak
Op basis van de eerste plannen die in de offertefase zijn gepresenteerd, heeft een uitgebreide veldinventarisatie en bureaustudie plaatsgevonden. Daarna is een plan op hoofdlijnen opgesteld waarna de routestructuren in het veld zijn nagelopen en enkele boringen zijn gedaan ten behoeve van groeiplaatsbeoordelingen. Tijdens het proces is intensief overlegd met de gemeente en zijn stakeholders uitgedaagd inbreng te leveren.

Ontwikkeling van routestructuren, beleving (LandArt & LandMark), bosverjongingen, bosranden en ecologie zijn op posters gepresenteerd. De uitwerking is nauwkeurig, maar de presentatie van de ontwerptekeningen heeft een schetsmatig karakter. Dit maakt stakeholders duidelijk dat er nog ruimte is voor aanpassing en dat de plannen ‘kneedbaar’ zijn.  

Resultaat 
Het eindproduct bestaat uit zeven posters waarop het inrichtingsplan, opgesteld met GIS, is weergegeven met bijbehorende gedetailleerde dwarsprofielen, sfeerbeelden, visualisaties en grondboringen. De posters bestaan uit één overzichtsposter van het plangebied: `Van blinde vlek naar kruispunt´ met alle te nemen maatregelen en zes posters waarin deze maatregelen per onderdeel zijn uitgewerkt:

  1. LandMarks: uitkijktoren, vleermuistoren en vleermuisportalen
  2. Routes: realiseren en verbinden van fiets-, ruiter- en ATB-routes
  3. Molenstraat: toepassen van verlichting en het realiseren van een enkelzijdige bomenrij
  4. Bosranden en bosverjongingen
  5. EVZ: ecologische verbindingszone en grote bremraapreservaat
  6.  LandArt & boscafé: landArt wandelroute door het bos met Koning Kyrië thema

Naast de posters is er een kostenraming opgesteld die per onderdeel inzicht geeft in de realisatiekosten. De posters zijn op meerdere informatieavonden in combinatie met een PowerPoint presentatie gepresenteerd aan belanghebbende partijen.

Vergelijkbare projecten

leaf