adviseurs voor natuuren buitengebied

Passende beoordeling woningbouw Druten

Opdracht
In verband met woningbouwplannen in Druten heeft Staro Natuur en Buitengebied in een passende beoordeling de voorgenomen activiteiten getoetst aan de Natuurbeschermingswet 1998. De woningbouw ligt op 35 meter van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal. Bij de passende beoordeling is gekeken of de activiteiten in de aanlegfase of de gebruiksfase een negatief effect hebben op de instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.

Aanpak
Eerst zijn de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied nabij het plangebied bepaald en het belang van het plangebied voor deze natuurwaarden. In de buurt van het plangebied komen zeven soorten niet-broedvogels voor: fuut, kleine zwaan, kolgans, grauwe gans, smient, kuifeend en tafeleend. Daarna zijn binnen de passende beoordeling de effecten van de voorgenomen activiteiten op deze vogels bepaald. De te nemen mitigerende maatregelen en cumulatieve effecten zijn beschreven en uiteindelijk is een beoordeling gemaakt van de effecten op de instandhoudingdoelstellingen.

Resultaat
Uit de passende beoordeling is gebleken dat er geen sprake was van significante effecten. Een vergunning in het kader van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet is derhalve verleend.
 

Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten