Uitvoeringsbegeleiding Groote Peel

Opdracht

Het 1400 ha grote Natura 2000-gebied de Groote Peel herbergt een voor Nederland uniek habitattype: levend hoogveen. In het kader van een Life+ project (mogelijk gemaakt door de EU) heeft de provincie Noord-Brabant hydrologische herstelmaatregelen voorgeschreven voor dit nationale park. De kwetsbare natuur en de natte, weinig draagkrachtige terreinomstandigheden vormen een uitdaging voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarom is voor deze natuurontwikkeling een gestructureerde en zorgvuldige benadering nodig. Bij deze aanpak is het belangrijk dat bestaande ecologische waarden zo veel mogelijk worden gespaard tijdens de uitvoering. Staro Natuur en Buitengebied is ingehuurd om hierbij namens aannemer van Beers Hoogeloon B.V. de ecologische begeleiding te verzorgen.  

Aanpak
Staro heeft binnen het project eerst bewustwording gegenereerd bij de uitvoerende aannemer. Zo is elke uitvoerende werknemer goed voorgelicht is over de kwetsbaarheid van het gebied en de (beschermde) flora en fauna in een Toolboxmeeting. Elke locatie waar gewerkt is, is vooraf deskundig en zorgvuldig geïnventariseerd op te behouden natuurwaarden en beschermde soorten. Vervolgens is er per uit te voeren werk een ecologische werkvergunning (werkprotocol) opgesteld. In dit protocol zijn uitvoeringsmethodieken, aanrijroutes en tijd van uitvoering kritische benaderd. Op deze manier kunnen veel mogelijk bestaande natuurwaarden behouden blijven en beschermde soorten zoals de gladde slang worden ontzien. Hierbij was het belangrijk dat de aannemer de gewenste kwaliteit van het werk kon garanderen en dat er efficiënt gewerkt kon worden. 

Resultaat
Na anderhalf jaar fulltime intensief betrokken te zijn geweest bij de uitvoering van dit project kan geconcludeerd worden dat het naar ieders tevredenheid is uitgevoerd. Bij dit project is 24 km aan kade aangelegd of opgehoogd, 16 km watergang is afgedamd of afgedicht en 77 ecologische werkvergunningen zijn opgesteld. Zowel de opdrachtgever, gastheer Staatsbosbeheer, de omgeving, en de aannemer kunnen terugkijken op een kwalitatief goed uitgevoerd project. Er is gestreefd naar maximale kwaliteit met zo min mogelijk impact op de huidige ecologische waarden van het gebied. Ook is in het proces proactief gehandeld en helder en op tijd gecommuniceerd. Processen en documenten zijn vastgelegd waarbij veiligheid en kwaliteit een belangrijk onderdeel zijn. 

Van het verloop van het project met alle ins en outs is een Storymap gemaakt. Klik HIER om deze Storymap te bekijken! 

Vergelijkbare projecten

leaf