Woodstock inventarisatie Bergeijk

Opdracht
Om juiste beslissingen voor bosbeheer te kunnen nemen is het belangrijk om de huidige situatie van het bos goed in beeld te hebben. In 1999 heeft in de gemeentebossen van Bergeijk een bosinventarisatie plaatsgevonden met de methode Woodstock. De kracht van de methode Woodstock is dat door herhaalde meting op vaste punten de bosontwikkeling goed gevolgd kan worden. De gemeente Bergeijk heeft opdracht gegeven in 2014 een nieuwe Woodstockinventarisatie uit te voeren.

Aanpak
De methode Woodstock is een bosinventarisatiemethode. Over het bosgebied is een digitaal raster gelegd, waarbij de snijpunten van het raster de steekproefpunten (plots) vormen. Voor het bos van de gemeente Bergeijk betekent dit dat er 300 plots bemonsterd zijn met een straal van minimaal vijf en maximaal 20 meter. Van de aanwezige bomen wordt de soort, diameter en positie van de boom in het kronendak opgenomen. Per soort is binnen het plot willekeurig één proefboom gekozen. Van deze boom is de diameter en hoogte gemeten om het volume te kunnen bepalen. Bij deze bomen is ook een aanwasboring gedaan. Daarnaast zijn eigenschappen van het bos in beeld gebracht zoals de aanwezigheid van dood hout en kwaliteitshout, struikbedekking en het aandeel verjonging. 

Resultaat
Een Woodstock inventarisatie verschaft o.a. inzicht in soortensamenstelling, staande voorraad, bijgroei, houtkwaliteit en de structuuropbouw van het bos. Het bleek dat een positieve ontwikkeling plaats had gevonden in de grondvlakverdeling naaldhout – loofhout. Er bevonden zich nu meer plots in gemengd bos, en de gemiddelde bijgroei per hectare was toegenomen. Ook de totale voorraad was toegenomen. De komende beheerperiode is het belangrijk te sturen richting bos met een betere spreiding in diameterklassen. Niet alleen is dit belangrijk om een continue houtoogst mogelijk te maken, ook vormt een bos met dikke bomen een aantrekkelijk beeld voor de recreant.

Vergelijkbare projecten

leaf