Broedvrij houden bouwterrein HES

Opdracht

De bouw van de HES Hartel Tank Terminal beslaat een flink terrein in de Rotterdamse haven. Samen met de bouw van de kademuur is dit ruim 35 hectare. De complexe werkzaamheden zijn strak gepland in de tijd en dulden geen vertraging. Het terrein is een bekende broedplek is voor ruim 600 paartjes meeuwen. Daarom is het van het grootste belang te voorkomen dat deze meeuwen en andere vogels tijdens de bouwwerkzaamheden op het terrein gaan broeden. Een broedgeval is immers beschermd en zou de voortgang van het project ernstig kunnen hinderen. Aan Staro is gevraagd om het terrein gedurende twee jaar broedvrij te houden.

Aanpak

Al in februari is gestart met het monitoren van de vogelactiviteit en het weren van vogels die in potentie binnen het bouwterrein zouden willen broeden. Door tijdig te starten met het weren van vogels wordt voorkomen dat ze een territorium kunnen claimen. Als die claim er eenmaal ligt, wordt het moeilijker het gebied broedvrij te houden.

Er is gekozen voor een combinatie van maatregelen om vogels te weren. Natuurlijk gebeurt dit binnen de kaders van de natuurwetgeving. De gebruikte methodes zijn: consequente aanwezigheid van persoon met hond, roofvogels op stok en de plaatsing van diverse automatische lasers (voor de nachtelijke uren). Daarnaast is de vegetatie op het terrein kort gehouden. Hierdoor blijft het overzicht behouden en wordt het terrein voor bepaalde soorten onaantrekkelijk.

Resultaat

Het is geen eenvoudige opgave gebleken. De meeuwen bleven consequent gericht op vestiging binnen het terrein. De aansluiting op de naastgelegen kolonie verliep tegen de verwachting in maar schoorvoetend. Met vereende krachten is het werkterrein tijdens het broedseizoen van 2018 vrij van broedende vogels gebleven. Rond een kantoorgebouw waar geen toegang was om broedvrij te houden bleken zich enkele stormmeeuwen gevestigd te hebben. De broedgevallen waren lastig voor de gebruikers van het kantoor, maar hebben niet tot vertraging geleid. De broedvrij houders hebben er voor gezorgd dat deze broedgevallen niet door de werkzaamheden verstoord werden.

Vergelijkbare projecten

leaf