adviseurs voor natuuren buitengebied

Herstel natte bos Schraalzand

Opdracht
Hoewel de naam anders doet vermoeden is het Schraalzand bij Boxmeer een voormalig nat bos. De vele rabatten in het gebied zijn hier de stille getuigen van. Het Schraalzand grenst aan de Oeffeltse Raam. Dichtbij de beek staat op de rabatten voormalig elzenhakhout. Verder van de beek staat voormalig eikenhakhout en wat naaldbos. Staro Natuur en Buitengebied heeft opdracht gekregen om te onderzoeken of, en zo ja hoe, het Schraalzand vernat kan worden met als doel herstel van het broekbos en de daarbij horende vegetaties.

Aanpak
Uit historisch onderzoek blijkt dat het oostelijk gedeelte van het Schraalzand al langer bos is dan het westelijk deel. Dit deel is lange tijd natte heide geweest. Er is een uitgebreid bureauonderzoek gedaan naar de vegetatie en de geologische en hydrologische situatie. Daarnaast is er veldonderzoek uitgevoerd naar de grondwaterstanden en chemische samenstelling van het grondwater. Voor dit onderzoek is één raai evenwijdig aan de Oeffeltse Raam gelegd en haaks daarop twee raaien. In totaal zijn er dertien boor- en meetpunten op deze raaien gelegd. Zo is een goed en ruimtelijk beeld ontstaan van de grondwaterstroming en kwelsituatie. Op basis van een uitgebreide combinatie en analyse van de verzamelde gegevens is een advies voor herstel van het natte bos opgesteld.

Resultaat
Met het herstelplan voor het natte bos van het Schraalzand ligt een doelgericht plan van aanpak klaar. Een belangrijke maatregel is het verminderen van de versnelde afvoer van kwelwater door:
+     het sterk verondiepen van een sloot in het bos die haaks op de
       Oeffeltse Raam ligt
+     het plaatsen van een eenvoudige regelbare stuw op het einde
       van deze sloot
+     het verondiepen van een tweede hoofdsloot haaks op de
       Oeffeltse Raam

Daarnaast wordt geadviseerd om:
+     rabatten te verwijderen in het meest kansrijke deel voor herstel
       van elzenbroekbos
+     de Oeffeltse Raam op te stuwen

 


Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BTL Dura Vermeer Gemeente Boxmeer Klokgroep Gemeente Boxmeer gemeente Gennep port of Rotterdam Bureau Verkuylen gemeente Cranendonck gemeente Helmond BTL advies gemeente Bergeijk Heijmans Pouderoyen Compagnons Pro Persona Rijksvastgoedbedrijf Talis Van Oord Waterschap Aa en Maas gemeente Gemert-Bakel
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten